Ви є тут

Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій

Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі

 

Закон України «Про вищу освіту» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 )

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF )

Наказ МОН України від 11 серпня 2016р. № 966 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» 

Заклади вищої освіти ( https://registry.edbo.gov.ua/high/80/ )

Етичний кодекс ученого України 

Положення про аспірантуру Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» 

 

Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії у Державній установі "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" у 2021 році 

Програма вступного іспиту до аспірантури Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" з галузі 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія 

 

Навчання в аспірантурі

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія (файл pdf ОП ІХБГ НАН України)

План навчального процесу ІХБГ НАН України (файл pdf Навчальний план ІХБГ НАН України)

 

 

Публікація результатів дослідження

 

Вимоги до публікації результатів дослідження

Вимоги до публікації результатів дослідження, втрата чинності відбудеться 31.12.2020 (https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 )

Вимоги до публікації результатів дослідження з 2019 року для здобувачів ступеня доктора філософії (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF )

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34057.html )

Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220 (Лист МОН)

 

Фахові видання

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 11 липня 2019 року) 

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

Перелік наукових фахових видань України, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science ( https://openscience.in.ua/ua-journals )

Перелік наукових фахових видань України, які індексуються в базі DOAJ (Directory of Open Access Jornals) ( https://openscience.in.ua/doaj-ua-journals.html )

Фахове видання ( http://cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm )

Перелік міжнародних наукових конференцій на 2019 р. ( https://www.science-community.org/uk/conferences )

Перелік наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2019 рік 

 

Вимоги до змісту і оформлення дисертації та автореферату

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів», втрата чинності відбудеться 31.12.2020 (https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%25D0%25BF )

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF)

 

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до оформлення дисертації (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 )

Методичні рекомендації з оформлення дисертаційних робіт здобувачами наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) 

 

Літературні першоджерела

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 

 

Вимоги до оформлення авторефератів дисертацій

Вимоги до оформлення авторефератів дисертацій 

Дотримання академічної доброчесності 

 

Захист дисертації

 

Вибір спеціалізованої вченої ради

Мережа спеціалізованих вчених рад (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad )

Спеціалізована вчена рада при Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (http://ifbg.org.ua/uk/pidgotovka-kadriv/specializovana-vchena-rada )

 

Процедура захисту дисертації

Положення про спеціалізовану вчену раду, втрата чинності відбудеться 31.12.2020 (https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11)

Порядок присудження наукових ступенів, втрата чинності відбудеться 31.12.2020 (https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%25D0%25BF )

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF)

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів (https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15)

 

Перелік документів, що подаються здобувачем до спеціалізованої вченої ради

Положення про спеціалізовану вчену раду, втрата чинності відбудеться 31.12.2020 ( https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 )

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF)

 

Повідомлення про захист дисертації

Лист МОН України від 26.09.2019 «Щодо розміщення повідомлення про прийняття дисертацій до захисту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF)

 

Експертиза дисертаційних робіт

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт ( https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1167-11 )

Дотримання академічної доброчесності 

Категорія: