Ви є тут

Положення про Раду молодих вчених Інституту

Загальні положення

 

1.1. Рада молодих вчених Інституту (далі  ̶  РМВ) є добровільним об’єднанням та повноважним представництвом спільноти науковців Інституту, а саме співробітників, аспірантів та пошукачів віком до 35 років, активно залучених до науково-дослідницької роботи в Інституті.

1.2. Студенти вищих навчальних закладів, які проходять практику в Інституті можуть брати участь у наукових, освітніх та культурних заходах, організованих РМВ та отримувати інформаційну розсилку, проте не є повноважними представниками РМВ.

1.3. РМВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Інституту та цим Положенням.

 

Діяльність РМВ

 

2.1. Основною метою РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій, освітній діяльності молодих дослідників Інституту, а саме:

        2.1.1. Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, дискусій, лекційних циклів, практикумів з метою обміну професійною інформацією між вітчизняними та закордонними дослідниками.

        2.1.2. Інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в Інституті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо) шляхом оновлення сторінки РМВ на сайті Інституту.

       2.1.3. Поширення актуальної інформації для молодих науковців Інституту щодо державних та закордонних наукових стипендій, грантів та конкурсів.

       2.1.4. Сприяння виданню наукових праць молодих співробітників, аспірантів, пошукачів Інституту, а також студентів вищих навчальних закладів, які проходять практику в Інституті.

      2.1.5. Співпраця  з іншими молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з метою підвищення ефективності власної діяльності.

2.2. РМВ як представницький орган здійснює захист прав наукової молоді на Вченій Раді та Дирекції Інституту, висловлює думку наукової молоді з різних аспектів професійної діяльності.

2.3. Для виконання зазначених завдань, за рішенням Вченої Ради Інституту,Голова РМВ входить до її складуз правом голосу.

 

Структура РМВ

 

3.1. Вибори  членів РМВ проводяться на загальних зборах молодих учених Інституту відкритим або закритим голосуванням за рішенням зборів простою більшістю голосів. РМВ обирається терміном на 2 роки.

3.2. Голова РМВ обирається з її членів на загальних зборах молодих учених Інституту відкритим або закритим голосуванням за рішенням зборів простою більшістю голосів. Голова РМВ повинен мати науковий ступінь. Заступники голови РМВ та секретар РМВ обираються Радою за рекомендацією голови РМВ.

3.3. Склад РМВ затверджується Вченою Радою і Директором Інституту.

3.4. РМВ проводить засідання періодично за необхідністю.

3.5. Засідання РМУ проводить голова, а за його відсутності – Заступники.

3.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

 

Права та обов’язки РМВ та її членів

 

РМВ має право:

 

4.1. Вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких питань наукової діяльності молодих вчених.

4.2.Організовувати творчі зв’язки наукової молоді Інституту з ученими і фахівцями науково-дослідних організацій, лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних науковців.

4.3. Пропонуватипретендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.

4.4. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів молодих вчених.

4.5. Мати представництво у складі Вченої Ради Інституту.

4.6. Подавати запити до Дирекції про фінансову підтримку діяльності РМВ, що мають бути узгоджені у робочому порядку.

 

Члени РМВ мають право:

 

4.7. Обирати і бути обраними у керівництво РМВ.

4.8. Брати участь у засіданнях РМВ, вносити на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до затвердженого регламенту.

4.9. Долучатися до організації та проведення наукових конференцій, семінарів, дискусій, лекційних циклів та інших видів творчої активності.

4.10. Отримувати наукову, методичну, інформаційну підтримку від РМВ.

4.11. На підставі власного бажання, висловленого у встановленому РМВ порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ.

 

Члени РМВ зобов’язані:

 

4.12. Брати активну участь у діяльності  РМВ.

4.13. Підтримувати та оновлювати свою персональну сторінку українською та англійською мовами на сайті Інституту.

4.14. Виконувати взяті на себе обов’язки та доручення, що стосуються діяльності РМВ, керуючись рішеннями РМВ та Положенням про РМВ.

4.15. При одержані доручень, що стосуються діяльності РМВ, вчасно передавати свою відповідь не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;

4.16. У будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції РМВ, точно дотримуватися рішень РМВ.

Член РМВ, що не виконує своїх обов’язків, займається діяльністю, що суперечить Положенню про РМВ, за поданням Ради може бути виключеним з РМВ, рішенням загальних зборів молодих учених Інституту простою більшістю голосів. Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою представника РМВ або у випадку звільнення з роботи.

 

Звітність  РМВ про виконану роботу

 

5.1. Порядок роботи та періодичність зборів РМВ регламентуються Головою РМВ, Вченою Радою Інституту та Дирекцією Інституту.

5.2. Рішення, які були прийняті на РМВ, затверджуються членами РМВ шляхом відкритого голосування простою більшістю таузгоджуються з Дирекцією Інституту.

5.3. РМВ планує свою діяльність та звітує Колективу молодих вчених і Вченій Раді про виконання роботи 1 раз на рік.

5.4. Організовує тематичні лекції та семінари для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних науковців.

5.5. РМВ розміщує інформацію про свою роботу на інтернет-сторінці Інституту.

 

Порядок внесення змін до статуту РМВ

 

6.1. Зміни до Положенняможуть вноситися РМВ на звітних сесіях і приймаються на загальних зборах РАДИ шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються Вченою Радою Інституту.

6.2. Реорганізацію РМВ виконує Вчена Рада Інституту згідно з діючим законодавством, відповідними документами НАНУ та Статутом Інституту.