Ви є тут

Аспірантура

Аспірантура Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» функціонує з 2009 року. ДУ «ІХБГ НАН України» з 2016 року здійснювала підготовку докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія. З 2023 р. - за спеціальністю 091 Біологія та біохімія.

Ліцензія ВО № 03618 – 361801. Переоформлена відповідно до наказу МОН України від 16.01.2023 № 20-л. Ліцензований обсяг – 15 осіб (наказ МОН України № 966 від 11.08.2016 р.).

Освітньо-наукові програми  ДУ "ІХБГ НАН України" акредитовані НАЗЯВО (Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5777, дійсний до 30.05.2024 р.).

Навчання в аспірантурі здійснюється:
• за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
• за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

До УВАГИ вступників 2024 року!

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або в 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Умови та терміни реєстрації та складання ЄВІ розміщено на сайті https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/   та  https://www.youtube.com/watch?v=nKghDptunI8 

Строк навчання в аспірантурі становить чотири роки. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно за очною формою навчання.
Наукові керівники, які призначаються аспірантам, мають вчений ступінь не нижче доктора наук, здійснюють самостійну науково-дослідницьку діяльність за профілем підготовки, мають публікації за результатами зазначеної науково-дослідницької діяльності в провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових виданнях.
Для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою, яка містить освітню та наукову складові. Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії є успішне виконання аспірантом обох складових ОНП.

В ДУ «ІХБГ НАН України» функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за профілем:
• 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
• 03.00.20 «Біотехнологія»
• 03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Фото-презентація ІХБГ

 

Нормативно-правове та методичне забезпечення навчання в аспірантурі

До УВАГИ вступників 2024 року!
Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або в 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Умови та терміни реєстрації та складання ЄВІ розміщено на сайті https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/

 

Громадське обговорення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 091 Біологія та біохімія

PhD discussion

Шановні стейкхолдери!

Шановні аспіранти, випускники аспірантури, науковці, викладачі, роботодавці та інші стейкхолдери!

Запрошуємо всіх до обговорення сильних та слабких сторін освітньої діяльності.