Ви є тут

Аспірантура

Аспірантура Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» за спеціальністю 091 Біологія спеціалізаціями цитологія, клітинна біологія, гістологія; біотехнологія; молекулярна генетика функціонує з 2009 року згідно рішенню Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

ДУ «ІХБГ НАН України» з 2016 року здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 091 – Біологія, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Закон від 01.07.2014 № 1556-VII), Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах».

Ліцензія ВО № 03618 – 361801

Ліцензований обсяг – 15 осіб (наказ МОН України № 966 від 11.08.2016).

Навчання в аспірантурі здійснюється:

• за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

• за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти», Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН України, та Правил прийому до аспірантури ДУ «ІХБГ НАН України», затверджених вченою радою Інституту на основі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури діють протягом відповідного навчального року і визначають порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури; зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступника до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.
Строк навчання в аспірантурі становить чотири роки. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно за очною формою навчання.

Наукові керівники, які призначаються аспірантам, мають вчений ступінь не нижче доктора наук, здійснюють самостійну науково-дослідницьку діяльність за профілем підготовки, мають публікації за результатами зазначеної науково-дослідницької діяльності в провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових виданнях.
Для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта складається з освітньої та наукової складових.

Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

В ДУ «ІХБГ НАН України» функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

• 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

• 03.00.20 «Біотехнологія»

• 03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Додаткова інформація за посиланням:
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html
 

Громадське обговорення освітньої програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 091 Біологія

PhD discussion

Шановні стейкхолдери!

З огляду на закінчення першого циклу впровадження освітньої складової у діяльність ДУ «ІХБГ НАН України», запрошуємо всіх до обговорення сильних та слабких сторін освітньої діяльності.

12.05.2020