Ви є тут

Нормативно-правове та методичне забезпечення навчання в аспірантурі

 

• Правила прийому на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти в ДУ «ІХБГ НАН України» в 2023 році

 

• Програма вступного іспиту до аспірантури ДУ «ІХБГ НАН України» з галузі 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія та біохімія

 

• Програма вступного іспиту з іноземної мови

 

 

• Освітньо-наукова програма (редакція 2023 р.)

 

• План навчального процесу 2023

 

• Освітньо-наукова програма (редакція 2021 р.)

 

• План навчального процесу 2022

 

• План навчального процесу 2021

 

• Рецензія Волкова Р.А.

 

• Рецензія Колупаєва Ю.Є.

 

• Рецензія Стасика О.О

 

• Освітньо-наукова програма (редакція 2020 р.)

 

• План навчального процесу 2020

 

• Освітньо-наукова програма (редакція 2016 р)

 

• План навчального процесу 2018

 

• План навчального процесу 2016

 

• Карти компетенцій випускників аспірантури

 

• Матриця відповідності результатів

 

Обов’язкові компоненти ОНП

 

• Іноземна мова професійного спрямування 

 

• Філософія науки та культури 

 

• Методологія наукових досліджень

 

• Навчально-педагогічна практика 

 

• Структурна і функціональна геноміка

 

• Архітектура цито- та нуклеоскелету та морфогенез клітин

 

• Геномна інженерія та синтетична біологія

 

Вибіркові компоненти ОНП

 

• Молекулярні механізми аутофагії та запрограмованої загибелі клітин

 

• Епігенетика

 

• Внутрішньоклітинний транспорт і секреція

 

• Структурна біоінформатика

 

• Сучасні технології візуалізації біологічних структур

 

• Біосинтез наночастинок та застосування наноструктур у біології

 

• Молекулярні основи цитоплазматичної спадковості

 

• Біобезпека ГМО

 

• Біотехнологія зеленої енергетики: біопалива

 

Відповідність тем аспірантів науковій діяльності наукових керівників

Відповідність тем аспірантів НД

 

Договори про співпрацю в сфері підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка

НауКМА

НУХТ

НУБіП

Unicheck 1Unicheck

 

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про вищу освіту»

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 509 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»»

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

 

• Наказ МОН України від 11 серпня 2016 р. № 966 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

 

• Ліцензія ДУ «ІХБГ НАН України» на освітню діяльність (Ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти переоформлено, Наказ МОН України від 16.01.2023 № 20-л)

 

• Розпорядження Президії НАН України «Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг» від 24.05.2016 № 310

 

• Розпорядження Президії НАН України «Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей» від 30.05.2016 № 328

 

• Етичний кодекс ученого України

 

• Лист МОН України від 20.05.2020 № 1/9-263 «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

 

• Лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650 «Щодо рекомендацій з кадемічної доброчесності для закладів вищої освіти»

 

• Академічна доброчесність (за матеріалами НАЗЯВО)

 

• Впровадження кодексів честі. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

 

• Академічна доброчесність (за матеріалами Центру академічної етики та досконалості в освіті «ЕТОС»)

 

• Дотримання академічної доброчесності

 

• Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

 

• Бахрушин В. (07.02.2018). Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід

 

• Положення про аспірантуру ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про оцінювальну діяльність в аспірантурі ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІХБГ НАН України»

 

Положення про НПП-ІХБГ 

 

• Положення про Приймальну комісію ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про апеляційну комісію ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про внутрішню систему якості ІХБГ

 

• Положення про порядок перезарахування результатів навчання

 

• Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

 

• Статут ІХБГ

 

• Стратегія ІХБГ

 

 

 

Публікація результатів дослідження

 

• Наказ МОН України від 23 вересня 2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 

• Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

 

• Реєстр наукових видань України

 

• Перелік українських видань у SCOPUS та WEB OF SCIENCE

 

• Визначення квартилю зарубіжного рецензованого видання за показником SJR (Scopus)

 

• Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік

 

• Перелік міжнародних наукових конференцій у 2023 році

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

 

Вимоги до змісту і оформлення дисертації

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

 

• Методичні рекомендації з оформлення дисертаційних робіт здобувачами наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук)

 

• Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації

 

• Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

 

Захист дисертації

• Вибір спеціалізованої вченої ради

• Процедура захисту дисертації

• Перелік документів, що подаються здобувачем до спеціалізованої вченої ради

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

• Повідомлення про захист дисертації

• Експертиза дисертаційних робіт

 

 

 
 

 

 

 

 

Категорія: