Ви є тут

Нормативно-правове та методичне забезпечення навчання в аспірантурі

До УВАГИ вступників 2024 року!
Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або в 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Умови та терміни реєстрації та складання ЄВІ розміщено на сайті https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/

 

• Правила приймання на навчання в ДУ "ІХБГ НАН України" в 2024 р.

 

• Програма вступного іспиту зі спеціальності в 2024 р.

 

• Програма додаткового іспиту в 2024 р.

 

Вступний іспит з іноземної мови, langcenter.kiev.ua

 

• ОНП ІХБГ 2024

 

• Рецензії ОНП ІХБГ 2024

 

 

• Освітньо-наукова програма (редакція 2023 р.)

 

• План навчального процесу 2023

 

• Карти компетенцій випускників аспірантури

 

• Матриця відповідності результатів

 

 

Обов’язкові компоненти ОНП

 

• Іноземна мова професійного спрямування

 

• Філософія науки та культури

 

• Методологія наукових досліджень

 

• Навчально-педагогічна практика 

 

• Структурна і функціональна геноміка

 

• Архітектура цито- та нуклеоскелету та морфогенез клітин

 

• Геномна інженерія та синтетична біологія

 

 

Вибіркові компоненти ОНП

 

• Молекулярні механізми аутофагії та запрограмованої загибелі клітин

 

• Епігенетика

 

• Внутрішньоклітинний транспорт і секреція

 

• Структурна біоінформатика

 

• Сучасні технології візуалізації біологічних структур

 

• Біосинтез наночастинок та застосування наноструктур у біології

 

• Молекулярні основи цитоплазматичної спадковості

 

• Біобезпека ГМО

 

• Біотехнологія зеленої енергетики: біопалива

 

 

Відповідність тем аспірантів науковій діяльності наукових керівників

Відповідність тем аспірантів НД

 

Індивідуальні плани аспірантів

Звіти аспірантів I рік, II рік, III рік.

 

Договори про співпрацю в сфері підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка

НауКМА

НУХТ

НУБіП

ХНМУ

ДонНУ

КПІ договір про педпрактику

Unicheck 1, Unicheck 2

Міжнародні договори про співпрацю 1

Міжнародні договори про співпрацю 2

 

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про вищу освіту»

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 509 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»»

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

 

• Наказ МОН України від 11 серпня 2016 р. № 966 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

 

• Ліцензія ДУ «ІХБГ НАН України» на освітню діяльність (Ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти переоформлено, Наказ МОН України від 16.01.2023 № 20-л)

 

• Розпорядження Президії НАН України «Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг» від 24.05.2016 № 310

 

• Розпорядження Президії НАН України «Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей» від 30.05.2016 № 328

 

• Етичний кодекс ученого України

 

• Лист МОН України від 20.05.2020 № 1/9-263 «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

 

• Лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650 «Щодо рекомендацій з кадемічної доброчесності для закладів вищої освіти»

 

• Академічна доброчесність (за матеріалами НАЗЯВО)

 

• Впровадження кодексів честі. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

 

• Академічна доброчесність (за матеріалами Центру академічної етики та досконалості в освіті «ЕТОС»)

 

• Дотримання академічної доброчесності

 

• Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

 

• Бахрушин В. (07.02.2018). Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід

 

• Положення про аспірантуру ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про оцінювальну діяльність в аспірантурі ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІХБГ НАН України»

 

Положення про НПП-ІХБГ 

 

• Положення про Приймальну комісію ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про апеляційну комісію ДУ «ІХБГ НАН України»

 

• Положення про внутрішню систему якості ІХБГ

 

• Положення про порядок перезарахування результатів навчання

 

• Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

 

• Положення про вирішення конфліктних ситуацій

 

• Положення про ОНП ІХБГ

 

• Положення про вибір дисциплін ІХБГ

 

• Стратегія ІХБГ

 

 

 

 

Публікація результатів дослідження

 

Наказ МОН України від 23 вересня 2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

 

Реєстр наукових видань України

 

Перелік українських видань у SCOPUS та WEB OF SCIENCE

 

Визначення квартилю зарубіжного рецензованого видання за показником SJR (Scopus)

 

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік

 

Перелік міжнародних наукових конференцій у 2024 році

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502 «ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

 

 

Вимоги до змісту і оформлення дисертації

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502 «ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

 

Методичні рекомендації з оформлення дисертаційних робіт здобувачами наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук)

 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації

 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

 

 

Захист дисертації

Хронологія-схема захисту PhD з 2024 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502 «ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Повідомлення про захист дисертації

Експертиза дисертаційних робіт

 

 

 
 

 

 

 

 

Категорія: