Ви є тут

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 р. подовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Голова ради:

Ємець Алла Іванівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу

 

e-mail: d26.254.01@ukr.net

 

 

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Зверніть будь-ласка увагу на нові правила оформлення дисертацій.

 

1) Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (до захисту дисертації).

2) Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді та подаються до МОН України (після захисту дисертації).


 

Повідомлення про захист дисертацій

  22 грудня 2021 р.

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

 

Кузнєцова Галина Миколаївна, науковий співробітник ТОВ «Бієнта».

Назва дисертації:

«Вплив неспецифічних інгібіторів рецепторів ростових факторів на вісь запалення-фіброз-канцерогенез (на прикладі органів травлення)».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант:

Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук, професор,  головний науковий співробітник Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

Чайковський Юрій Богданович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України,завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, МОЗ України (Відгук);

Бурлака Анатолій Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії проблем метастатичного мікрооточення Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (Відгук);

Пушкарьов Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (Відгук).

Автореферат

Дисертація

 

 

 

 

16 вересня 2021 р.

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

 

Моргун Богдан Володимирович, заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.

Назва дисертації: 

«Поліпшення культурних злаків методами генетичної інженерії та маркер-допоміжної селекції».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант: 

Кучук Микола Вікторович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.

Офіційні опоненти: 

Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач вiддiлу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (Відгук) 

Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Відгук) 

Косаківська Ірина Василівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки Національної академії наук України (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

8 вересня 2021 р.

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

 

Садовниченко Юрій Олександрович, старший викладач кафедри медичної біології Харківського національного медичного університету.

Назва дисертації:

«Генетичне дослідження іхтіозу у Харківській області».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Федота Олена Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:

Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Відгук)

Скрипкіна Інесса Яківна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії синтезу нуклеїнових кислот Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України  (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

 

Верлінський Олег Юрійович, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ  «Медичний центр ІГР».

Назва дисертації:

«Родинно-специфічний дизайн попередження моногенної та хромосомної патології людини у доімплантаційний період».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Федота Олена Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:

Петрушко Марина Павлівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кріобіології системи репродукції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України  (Відгук)

Лозинська Марія Ростиславівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України»  (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

12 травня 2021 р

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

 

Пірко Ярослав Васильович, учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Поліморфізм довжини інтронів генів білків цитоскелету як ефективний інструмент генотипування рослин».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Терновська Тамара Костянтинівна,доктор біологічних наук, професор, завідувач  кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Відгук)

Волкова Наталія Едуардівна,доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи ТОВ «Котекна Україна Лімітед» (Відгук)

Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Відгук).

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Жарікова Дар’я Олександрівна, провідний юристконсульт юридичного відділу ТОВ «Инжиниринг-Жилстрой».

Назва дисертації:

«Поліморфізм за локусами, асоційованими з генами Е, в українських сортах та лініях сої (Glycine max. (L) Merr.)».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул.Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри генетики і молекулярної біології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Відгук)

Пірко Ярослав Васильович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Пидюра Микола Олександрович, провідний фахівець відділу інноваційного пошуку та прототипів Акціонерного товариства «ФАРМАК».

Назва дисертації:

«Аналіз структурної організації родини генів тубулінів і целюлозосинтаз  льону та взаємозв’язку їх експресії при формуванні целюлозного волокна». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Відгук)

Нипорко Олексій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

 

5 травня 2021 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Шульга Сергій Михайлович, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія.Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (Відгук)

Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Відгук)

Прилуцька Світлана Володимирівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, виконуюча обов’язки завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного  університету біоресурсів та природокористування України (Відгук)

Автореферат

Дисертація1  Дисертація2

 

 

 

 

29 квітня 2021 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Мельничук Олександр Васильович, молодший науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Одержання поліплоїдних ліній міскантусу гігантського (Miscanthus× giganteus Greefet Deu.) в умовах invitro з використанням антимітотичних сполук динітроанілінового ряду».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (Відгук)

Стефановська Тетяна Робертівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка Національного університету біоресурсів і природокористування України (відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Новожилов Дмитро Олегович, провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України». Назва дисертації:

«Пошук Сa2+-залежних протеїнкіназ, зв’язаних з мікротрубочками рослин, та з’ясування їх ролі у фосфорилюванні тубуліну».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Пушкарьов Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фундаментальних і прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (Відгук)

Нипорко Олексій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

27 квітня 2021 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Коляда Олександр Костянтинович, керівник науково-дослідного  відділу ТОВ «Діаген».

Назва дисертації:

«Роль мутацій в генах LRRK2, SNCA та GBA та поліморфних варіантів генів CYP1A1, GSTM1 та APOE, й довжини теломер у ризику розвитку хвороби Паркінсона».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторією епігенетики Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».

Офіційні опоненти:

Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Відгук) 

Дуган Олексій Мартем’янович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Бакума Алла Олексіївна, інженер І категорії кафедри генетики та молекулярної біології біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Назва дисертації:

«Генетичний поліморфізм по локусах Ppd та фотоперіодична чутливість сучасних українських сортів м’якої пшениці».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Відгук)

Антонюк Максим Зиновійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Відгук)

Автореферат

Дисертація 

 

 

14 квітня 2021 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Карпов Павло Андрійович, завідувач лабораторії біоінформатики і структурної біології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Кіном мікротрубочок як невід’ємна складова регуляції тубулінового коду у рослин».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Корнелюк Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу білкової інженерії і біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (Відгук)

Вовк Андрій Іванович,доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України (Відгук)

Пушкарьов Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Кваско Анна Юріївна, молодший науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Створення посухостійких ліній пшениці з дріжджовими генами біосинтезу трегалози».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Циганкова Вікторія Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ  Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України  (Відгук)

Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

6 квітня 2021 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Козуб Наталія Олександрівна, завідувачка лабораторії екологічної генетики рослин і біотехнології Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України.

Назва дисертації:

«Різноманітність та ефекти кластерів проламінових генів Triticum aestivum L. та споріднених видів».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий консультант:

Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Дубровна Оксана Василівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник вiддiлу генетичного полiпшення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (Відгук)

Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Відгук)

Волкова Наталія Едуардівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи ТОВ «Котекна Україна Лімітед» (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Бузіашвілі Анастасія Юріївна,молодший науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації

:«Отримання генетично модифікованих рослин родини Solanaceae з геном лактоферину людини для підвищення їх стійкості до фітопатогенів».  

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Циганкова Вікторія Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ  Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України (Відгук)

Коломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України (Відгук).

Автореферат

Дисертація

 

 

20 червня 2020 р.

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Романчук Світлана Миколаївна, науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України.

Назва дисертації:

«Експресія гена β-глюкозидази та ультраструктура тілець ендоплазматичного ретикулуму в клітинах кореня Аrabidopsis thaliana під впливом кліностатування та іонізуючої радіації».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Кордюм Єлизавета Львівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Кравець Олена Адольфівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (Відгук)

Лобачевська Оксана Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат Національної академії наук України (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Карастан Ольга Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії молекулярної генетики відділу молекулярної генетики та фітопатології, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова».

Назва дисертації:

«Мікросателітні маркери в дослідженні генетичних ресурсів та селекції винограду Vitis vinifera L.».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Мулюкіна Ніна Анатоліївна, доктор сільсько-господарських наук, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова».

Офіційні опоненти:

Волкова Наталія Едуардівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи ТОВ «Котекна Україна Лімітед» (Відгук)

Пірко Ярослав Васильович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Краснопьорова Олена  Євгенівна, провідний інженер відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації, Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Назва дисертації:

«Серин-треонінові протеїнкінази підродини SnRK1 (KIN10 та KIN11) Arabidopsis thaliana: особливості функціонування та участь в поділі клітин».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 463-05-32).

Науковий керівник:

Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Офіційні опоненти:

Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Відгук)

Козеко Людмила Євгенівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Постовойтова Анастасія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу популяційної генетики Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації – «Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний інструмент внутрішньо- та міжвидової диференціації рослин»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: (044) 434 37 77, (044) 434 45 84)

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»)

Офіційний опонент – Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Волкова Наталія Едуардівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи (ТОВ «Котекна Україна Лімітед») (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Кошла Оксана Тарасівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка

Назва дисертації – «Вивчення механізмів трансляційної регуляції експресії генів у Streptomyces albus SAM2»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради– Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної частини (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Дмитрук Костянтин Васильович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії метаболічної інженерії (Інститут біології клітини НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Тігунова Олена Олександрівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії харчової та промислової біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Козеко Людмила Євгенівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Назва дисертації – «Роль молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності рослин»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий консультант – Кордюм Єлизавета Львівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)

Офіційний опонент – Кравець Олена Адольфівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Федюк Ольга Миронівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

Назва дисертації – «Структурно-функціональні особливості хлоропластів і мітохондрій листків Galanthus nivalis L. за низьких температур»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Білявська Нінель Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу мембранології та фітохімії (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України)

Офіційний опонент – Кравець Олена Адольфівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Офіційний опонент– Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація