Ви є тут

Співробітники інституту

1. Загальна чисельність співробітників інституту  складає 83 особи, в т. ч. наукових працівників – 51 ( серед них:  докторів наук – 3,  кандидатів наук – 19).

Із  83 осіб  працюючих в інституті вищу освіту мають - 63 особи,  незакінчену вищу освіту має  - 1 особа,  середню - спеціальну – 10 осіб.

Посадова структура наукових кадрів:

                   - науково - керівний персонал           7 осіб;

                   - провідні наукові співробітники     -   2 особи;

- старші наукові співробітники           10 осіб;

- наукові співробітники                      11 осіб;

- молодші наукові співробітники         9 осіб;

- провідні інженери                           – 11 осіб;

- інженери всіх категорій та інші     -   7 осіб;

         Загальну характеристику кадрів ( за формою 1-к) подано у додатку 1.

2.  У звітному році учені інституту до різних академій не обиралися.

3. Докторських дисертацій у 2010 році співробітниками ДУ “ІХБГ НАНУ “  захищено  - 1,  Ємець Алла Іванівна   (1970 р.н.)  – на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук                                     

за спеціальністю 03.00.11 -цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Кандидатських дисертацій у 2010 році співробітниками ДУ“ІХБГ НАНУ“ захищено      - 1,

Шеремет Ярина Олександрівна  (1981 р.н.) – на здобуття наукового ступеня кандидата  біологічних наук за спеіальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.

4. При ДУ “ ІХБГ НАН України “ аспірантура  є.

Аспірантів навчається з відривом від виробництва – 10 осіб.

Без відриву від виробництва –1 особа.

В 2010 році закінчили аспірантуру ДУ “ ІХБГ НАН України“ та були прийняті на роботу до інституту  – 2 особи:

-  Красиленко Юлія Андріївна;

-  Танасієнко Ірина Вікторівна.

5. Молоді учені інституту отримували в поточному році стипендії Президента України, НАН України:

- стипендії Президента України           3 особи

   1. Красиленко Юлія Андріївна;

   2. Пірко Надія Миколаївна;

   3. Танасієнко Ірина Вікторівна;

- стипендії НАН України                      -   2 особи

   1. Жук  Вікторія Петрівна;

2.  Круподьорова Тетяна  Анатоліївна.

6. У звітному році наукові співробітники інституту на стажування в установи країн  СНД та країн далекого зарубіжжя не направлялися.

За рахунок приймальної сторони знаходиться на стажуванні:

1. Смертенко  Андрій Петрович, науковий співробітник, к.б.н.  - Даромський університет (Велика Британія). 

7. Було прийнято на роботу випускників:

-  вищих навчальних закладів        1 особа; 

- аспірантури ДУ “ ІХБГ НАН України ”  -  2 особи;

У 2010 році на роботу в інститут спеціалістів віком до 35 років

прийнято – 6 осіб;   звільнено – 2 особи;

Показники забезпечення ДУ “ІХБГ НАН України“ молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2010 р.)

 

Молоді  наукові працівники за посадами 

Разом моло-дих праці-вни-ків, які обій-мають науко-ві посади

 

В тому числі

Нау-кові спів-робіт-ники

Моло-дші науко-ві спів-робіт-ники

Інже-нери /інші поса-ди/

про-відні інже-нери

Докто-рів наук

Канди-датів наук

Без сту-пе-

ня

3

6

6

15

-

4

11

 

У 2010 році дво- і багатосторонні договори, спільно з вузами з метою підготовки спеціалістів  для науки і наукових виробництв, не укладалися.

У 2010 році в інституті молоді спеціалісти стажування не проходили.

У 2010 році в ДУ “ІХБГ НАН України“ проходження  практики студентами:

 Виконання дипломної  роботи:

       - магістра 2-го року навчання, кафедри аналітичної хімії   

Київського національного університету імені Тараса Шевченка         -   1 особа;

  Проходження переддипломної практики:

        - студентом 5-го курсу кафедри екології та біохімії харчових виробництв  Київського національного університету харчових технологій                -   1 особа;

Проходження виробничої практики:

-  студентими 3-го курсу біологічного факультету                        

Київського національного університету  імені Тараса Шевченка         -    9  осіб;

        -   студентими 2-го курсу    біологічного факультету  

Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка         - 10  осіб;

-                     студентими 4-го курсу факультету біотехнології та екології 

Київського національного університету  харчових технологій                -  2  особи;

На виконання постанови Президії НАН України від 23.06.99 р. № 206 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення   роботи    з   молодими вченими і спеціалістами НАН України» та від 16.02.01р. № 43, а також щодо виконання розпорядження Президії НАН України від 15.05.02 р. №295 в інституті в січні 2008 року при вченій Раді інституту створена постійно діюча комісія по роботі з науковою молоддю.

В інституті наукової ради молодих учених і спеціалістів  -  є.

У зв’язку із збільшеною кількістю наукової молоді (15 осіб, ) організаційні заходи, спрямовані на активізацію роботи з науковою молоддю  проводились.

8. У звітному році 17 співробітників інституту працюють за контрактами на посадах :

           -     заступник директора з наукової роботи    - 1 особа

            -    провідного наукового співробітника         - 2 особи

           -     старшого наукового співробітника            - 8 осіб;

           -     наукового співробітника                            -  4 особи;

-            провідного інженера                                  -  2 особи

З них:   -    докторів наук                   - 1 особа

  -   кандидатів наук               -  7 осіб 

             -   без вченого ступеня         - 9 осіб    

9. В інституті працюють за сумісництвом  21 співробітник, в  т. ч. на посадах:

            -    головного наукового співробітника        1 особа;

-    старшого наукового співробітника           8 осіб;

-            наукового співробітника                          3 особи;

-            молодшого наукового співробітника  -   2 особи;

-            провідного інженера                              -   4 особи;

-            інженер 1 категорії                                  -  3 особи

З них:  -  докторів наук                   -  6 осіб;

           - кандидатів наук                 -  5 осіб;

           -  без супеня                        -  5 осіб.  

 

10. У звітному році наукові співробітники інституту  на постійне проживання та на роботу за межі України не виїжджали.

11. В поточному  році в інституті було  4 пенсіонери що вийшли на пенсію у 2010 році:

згідно з  Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність” оформили:

-  наукову пенсію    -   немає

-  за віком                  4 особи

Наукових пенсіонерів, які працюють в інституті за контрактом – 17 осіб

12.  У  2010 році  працівники  інституту  не були нагороджені орденами, та не присвоювали  почесних  звань, не присуджували Державні премії, премії  імені видатних вчених  України, не призначали державні стипендії та пенсії за особливі заслуги перед Україною.