Ви є тут

Перспективні завдання

Перспективні завдання

§        З 2010 р. виконується нова тема фундаментальних досліджень: „Вивчення цитоскелету як критичної мішені для розробки нових агробіотехнологій та пошуку біологічно активних речовин за допомогою засобів геноміки та біоінформатики”, яка передбачає:

- дослідження впливу різних доз УФ-Б на життєздатність рослинних клітин, встановлення  критичних  доз  опромінення,  що  індукують  у клітин апоптотичну відповідь. Визначення сиквенсів генів, які залучені у посттрансляційну модифікацію білків цитоскелету клітини; проведення досліджень щодо структурно-функціональної організації цих генів;

- дослідження інтрон-екзонної структури; узагальнення інформації щодо закономірностей розташування та структури інтерактивних сайтів на поверхні тубулінів, скрінінг відомих біологічно-активних речовин на спорідненість до тубулінів різного походження.

§        Також розпочата пошукова тема: „Дослідження впливу гама-опромінення на генетичну структуру гібридних популяцій пшениці з використанням молекулярно-генетичних маркерів”. Буде проведено аналіз генетичної структури популяції зерен F2 м'якої пшениці з рослин, отриманих при вирощуванні контрольних та опромінених гібридних зерен F1 (популяція 1).

§        У плані подальшого розвитку пріоритетних фундаментальних і прикладних  досліджень з основних наукових напрямів передбачено:

- молекулярно-генетичний аналіз трансформантів картоплі зі стійкістю до колорадського жука. Трансформація помідорів української селекції мутантними генами тубуліну як селективним маркерним геном та геном людського лактоферину;

- характеристика різних природних популяцій егілопсів за частотами зустрічання алелів маркерних локусів. Проект каталогу генетичних формул зразків егілопсів з  природних популяцій. Аналіз колекції сортів пшениці. Синтез праймерів для ПЛР для аналізу поліморфізму егілопсів;

- визначення умов диспергування і порушення міжклітинних зв’язків у насінні під дією різкої зміни температури і мікрохвильової енергії;

- визначення основних параметрів біотехнології одержання незамінних амінокислот (треоніну і триптофану) при різних способах біосинтезу;

- дослідні роботи із визначення технологічних прийомів отримання харчової добавки на основі лікарських грибів, придатної для довгого зберігання, медико-біологічні дослідження харчової добавки на основі лікарських грибів; 

- визначення складу живильного середовища, що утворюється при екстракції розчинних цукрів із стебел цукрового сорго; підбір целюлозолітичних ферментних препаратів для отримання живильного середовища з лігноцелюлози цукрового сорго; визначення параметрів підготовки лігноцелюлозної сировини для ферментативного гідролізу.

Категорія: