Ви є тут

Публікації

Список вибраних публікацій співробітників відділу

 

Публікації відділу біотехнології поновлюваної сировини та альтернативного палива за 9 місяців 2012р.
1. Володько О.І., Циганков С.П. Розробка біотехнології отримання паливного етанолу із цукрового сорго // Біотехнологія ХХІ століття: Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 5 квітня 2012 р). – Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», 2012 – 242 с., с. 27-28.
2. Лантух Г.В., Лукашевич К.Н., Новак А.Г., Цыганков С.П. Получение обогащенного топливного этанола // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», № 8/2012, с. 50-53.
3. Циганков С.П. Лиха беда начало! // Новое сельское хазяйство, № 1/2012, с. 92-94.

Більш ранні публікації

1. Циганков П.С., Циганков С.П. Виділення спирту із бражки та його очистка. Київ: Глобус, 2000.- 160 с.

2. Цыганков П.С., Цыганков С.П. Пособие по ректификации спирта. – М.: Пищепромиздат, 2002. - 460 с.

3. Решетняк Л.Р., Муха Т.М., Циганков С.П. Очищення стічних вод виробництва паливних спиртів. Таврійський наук.вісник. Збірник наук.праць, вип.24. Херсон: Атлант, 2002р., с.214-217.

4. Циганков С.П.,Тиченко М.П. Застосування фітази у переробці зернової сировини. Таврійський наук.вісник Збірник наук.праць. Вип.28.- Херсон: Атлант, 2003р., с.143-146.

5. Щокін А.Р., Колесник Ю.В., Новак А.Г., Циганков С.П. Перспективи виробництва і застосування біопалива в Україні. // Енергоінформ. - № 48. - 2004. - С. 6.

6. Циганков С.П.,Тиченко М.П. Комплексний ферментний препарат для переробки зернової сировини. Тези міжвузівської наук.практ. конференції «Проблеми техніки і технології харчових підприємств». Полтава РВВ ПУСКУ, 8-9 квітня 2004 р., с.335-337.

7. Циганков С.П.,Тиченко М.П. Ферментні препарати. Оптимальні умови їх дії при підготовці крохмалевмісної сировини до зброджування //Харчова і пере-робна промисло-вість, 2004р. №2, с.28-29.

8. Лантух Г.В., Циганков С.П., Лукашевич К.М., Оріховська Л.Ю. Контроль продуктів ферментації меляси методом інфрачервоної спектроскопії. //Проблеми харчування. - № 1(6). - 2005. - С.37-39.

9. Боровський В.Р., Бурушкіна Т.М.,Алейніков В.Г., Количев В.І., Циганков С.П. Екстракційна обробка зерна кукурудзи //Харчова і переробна промисловість, 2005р. №10. - С.23-24.

10. Циганков С.П. Кормові властивості побічного продукту переробки кукурудзи в біоетанол Таврійський наук. вісник Збірник наук.праць. Вип.55.- Херсон: Атлант, 2007р., с.327-329.

11. Боровський В.Р., Циганков С.П., Новак А.Г., Тиченко М.П. Перспективи розвитку виробництва біоетанолу. // Відновлювана енергетика. - № 1(8). - 2007. – С. 89-92.

12. Лантух Г.В., Лукашевич К.М., Новак А.Г., Циганков С.П. Дослідження Переестерифікації гліцеридів рослинних олій методом ІЧ-спектроскопії                // Відновлювана енергетика. - № 1(8). - 2007. – С.93-96.

13. Циганков С.П. Досвід виробництва та споживання біопалив у Росії. //Розвиток виробництва і споживання біологічних палив в Україні: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 72 с.

14. Циганков С.П. Кормові властивості побічного продукту переробки кукурудзи в біоетанол // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. - Вип.55. – Херсон: Атлант, 2007. – 368 с.

15. Цыганков С.П., Новак А.Г., Ландарь И.А., Криволапов А.Н. Биоэтанол – проблемы производства // Відновлювана енергетика. – 2008. - № 4 – С. 77-79.

16. Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Новак А.Г., Циганков С.П. Вихід реакції переестерифікації в технології одержання біодизелю // Відновлювана енергетика. – 2009. - № 1 (16). – С. 80-82.

17. Цыганков С.П., Новак А.Г., Куличкова А.И. Использование побочных продуктов производства биоэтанола для получения энергии // Відновлювана енергетика. – 2009. - № 2 (17). – С. 74-77.

18. Циганков С.П., Новак А.Г., Лукашевич К.М., Ландарь И.А,           Криволапов А.Н. Энергетическое самообеспечение завода по производству биоэтанола // Відновлювана енергетика. – 2009. - № 3 (18). – С. 69-71.

19. Цыганков С.П. Биоэтанол в Украине: реалии и перспективы // Нефтяное обозрение: Терминал. – 2009. - № 47 (477). – С. 6-7.

20. Цыганков С.П. Использование ферментов в производстве биоэтанола       // Матер. IV Международной конференции «Альтернативное топливо 2009». – Киев. - 2009г.

21. Циганков С.П. Біопаливо в Україні // Матер. ІІ Міжнародної конференції «Біопаливо Україна 2009». – Київ. - 2009р.

22. Цыганков С.П. Биоэтанол. Киев: FGL Energy 2009.- 180 c.

23. ТУ У 24.6-02128514-002-2003 Оксигенат моторного палива альтернативний ОМП-А. УкрЦСМ Зареєстровано 27.10.2003р. в книзі обліку за № 081/028125.

24. Циганков С.П., Циганков П.С., Новак А.Г., Загоруй Г.І., Маслак О.Б. “Установка для одержання зневодженого паливного етанолу з бражки або слабкоградусних спиртів” Деклараційний патент на винахід 34834 А, 15.03.2001. Бюл. № 2.

25. Циганков С.П., Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Новак А.Г. “Спосіб отримання альтернативного дизельного палива»”. Патент на корисну модель № 47169. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2010р.

26. Биоэтанол: если не остановить, лучше поддержать. Журнал «Нефтяное обозрение: Терминал», 10 мая 2010г.,  № 19 (501), с.21

27. Циганков С.П., Яремчук О.С., Захаренко М.О. Процеси деструкції органічних речовин за умов анаеробної ферментації. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» 24-26 березня 2010р. Вінниця, Збірник наукових праць ВДАУ, випуск 42, том 3, с. 115-119.

        28.Циганков С.П., Володько О.І., Новак А. Г., Агарков М.М. Цукрове сорго – перспективна сировина для виробництва біоетанолу. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави»24-26 березня 2010р. Вінниця, Збірник наукових праць ВДАУ, випуск 42, том 2, с. 88-91.

        29. Циганков С.П.Развитие биотопливного рынка Украины. Биоэтанол. Материалы 4-го Международного когресса “Топливный биоэтанол 2010”, Москва,13-15 апреля.

        30. Блюм Я. Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М. Новітні технології біоенергоконверсії. Київ: ”Аграр Медіа Груп”, 2010 – 326 с.

        31. Циганков С.П. Биоэтанол. Киев. “НПП  Интерсервис”2010, - 160 с.

         32. Циганков С.П.,Новак А.Г.,  Лукашевич К.М.,Володько О.І. Использование биоэтанола в составе автомобильных топлив. //Відновлювана енергетика, № 3, 2010, с.85-90

 

Монографії

Москва: ВО «Агропромиздат»,

1988г. 166 с.

Київ: Глобус,  2000р. 120 с.

Москва: Пищепромиздат, 2001г. 400 с.

Киев: ООО «НПП Интерсервис», 2010 г. 160 с.

Київ: «Аграр Медіа Груп», 2010 р. 326 с.

Київ: «Аграр Медіа Груп», 2010 р. 408 c.