Ви є тут

Положення про центр колективного користування

ПОЛОЖЕННЯ

про центр колективного користування науковими приладами та обладнанням «ГЕНТЕСТ» Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

1. Створення Центру

1.1. З метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів та обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп, установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України на Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» створено центр колективного користування науковими приладами/обладнанням “ГЕНТЕСТ” (“GENTEST”).

1.2. Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», (далі – ДУ «ІХБГ НАНУ») на базі якого створено ЦККП “ ГЕНТЕСТ”, бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

2.1. Центр колективного користування науковими приладами та обладнанням ДУ «ІХБГ НАНУ» є надбанням Національної академії наук України. Наукові прилади та обладнання ЦККП “ГЕНТЕСТ” НАН України перебувають на балансі ДУ «ІХБГ НАНУ».

До складу ЦККП входять:

  • Прилад real time PCR iCycler IQ™Multicolor Real-Time PCR Detection System(«BioRad» (США));
  • ПЛР-система у реальному часі ABI Prism 7500 Real Time PCR System («AppliedBiosystems» (США));
  • Конфокальний лазерний скануючий мікроскоп LSM510 META(«Carl Zeiss», (Німеччина));
  • Генетичний аналізатор ABI PRISM 3130 («AppliedBiosystems» (США));
  • Система РАLM Micro Beam на базі інвертованого мікроскопу Axio Observer Z1, («Carl Zeiss», (Німеччина));
  • Система рідинної хроматографії Ultimate – 3000, Dionex Softron GmbH»,  (Німеччина));
  • Система для протеомних досліджень Bio-Plex 200 System +HTF, («BioRad» (США));
  • Системадля геномних досліджень Experion, («BioRad» (США)).

2.2. ЦККП “ГЕНТЕСТ”  НАН України входить до складу ДУ «ІХБГ НАНУ» як науковий підрозділ відділу геноміки тамолекулярної біотехнології.

2.3. Головним завданням ЦККП “ГЕНТЕСТ”НАН України є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на наукових приладах/обладнанні сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

2.4. Директор ДУ «ІХБГ НАНУ» своїм наказом призначає керівника та відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою ЦККП НАН України покладається на директора, академіка НАН України Я. Б. Блюма.

2.5. ДУ «ІХБГ НАНУ» в якому створено ЦККП “ГЕНТЕСТ” НАН України, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології, до складу якого він входить, а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України. В загальному річному звіті дані про роботу ЦККП НАН України подаються ДУ «ІХБГ НАНУ» окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро відділення загальної біології (ВЗБ) НАН України та до Комісії. Типова структура такого розділу розробляється Комісією.

2.6. Бюро ВЗБ НАН України в порядку контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи ЦККП “ГЕНТЕСТ” НАН України, що діє при ДУ «ІХБГ НАНУ». У випадку незадовільної роботи Центру відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття Центру.

3. Порядок надання послуг

3.1. Інформація про ЦККП “ГЕНТЕСТ” НАН України (тип/марка наукового приладу/обладнання, що надається для колективного користування, їх основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні), міститься на веб-сторінці ДУ «ІХБГ НАНУ» (http://ifbg.org.ua/uk/taxonomy/term/81/). Така сама інформація про всі ЦККП НАН України і їх базові установи в НАН України розміщується на веб-сторінці Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні. досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро ВЗБ, свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. Копія заявки в паперовому та електронному вигляді подається керівнику ЦККП “ГЕНТЕСТ”.

3.3. Бюро ВЗБ НАН України за поданням директора ДУ «ІХБГ НАНУ» при якому створено ЦККП “ГЕНТЕСТ” НАН України, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

3.4. Директор ДУ «ІХБГ НАНУ» (базової наукової установи ЦККП НАН України) своїм наказом,визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, відповідальних працівників, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

3.5. При плануванні часу роботи ЦККП НАН України слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається безкоштовно для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) рекомендується встановити такий розподіл часу у пропорції 5:4:3.

Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.

3.6. При плануванні використання часу роботи наукового приладу директор ДУ «ІХБГ НАНУ» може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг,однак час безкоштовного колективного користування науковими приладами Центру залишається незмінним, тобто 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні.

3.7. Платні послуги з використання наукового обладнання ЦККП НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3.8.Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно разового циклу робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру

4.1. У разі недотримання вимог даного типового Положення, неналежної організації роботи ЦККП НАН України з боку ДУ «ІХБГ НАНУ» із забезпечення колективного користування обладнанням ЦККП для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро ВЗБ наук НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за ЦККП НАН України обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

4.2. Комісія розглядає пропозиції відділення НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття ЦККП НАН України і подає його на затвердження Президії НАН України.

 

Директор ДУ  «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

академік НАНУ

 

Я.Б. Блюм