Ви є тут

Barshteyn Victor

Зображення користувача Barshteyn Victor.

Main profile

Барштейн Віктор Юрійович
канд. техн. наук, ст. н. сп.
Contact information: 
+38(044) 462-72-59,+38(067)5088659, barmash14@gmail.com; ba19vik@gmail.com

Full profile

Education: 

Науковий ступінь – кандидат технічних наук (1994). Вчене звання – старший науковий співробітник (1997).

 

Work experiences: 

З грудня 2021 року по теперешній час обіймає посаду провідного наукового співробітника відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації (з 1994 року по листопад 2021 року  обіймав посаду завідувача лабораторії екстракції рослинної сировини та біоконверсії, з 2009 р. по лютий 2013 р. – ученого секретаря Інституту.

 

 

 

 

Current projects: 

2021-2023

співкерівник  відомчої теми НАН України «Штамоспецифічні особливості росту та синтезу метаболітів перспективних видів базидієвих грибів за різних умов культивування» (№ державної реєстрації  0112U000435).

Результати 2021року:

Встановлено штамоспецифічні особливості росту Pleurotus ostreatus та Fomitopsisbetulinaна твердих агаризованих та рідких живильних середовищах. З’ясована можливість культивування  комерційних штамів  P. ostreatus на альтернативних натуральних живильних середовищах, зокрема моно та комбіновані  основи для середовищ: шроти амаранту, зародків пшениці, висівки пшениці та відходи макаронного виробництва (крупка та бита вермішель). Використання альтеративних натуральних живильних середовищ  дозволило збільшити вихід біомаси штамів P. ostreatus у 2.2-2.9 разів порівняно з контролем. Досліджено антимікробний потенціал міцелію Hohenbuehelia myxotricha та виявлено значна антибактеріальна та антифунгальна активність щодо росту тест-культур:Staphylococcus aureusS. aureus MRSA, Enterococcus faecalis, Escherichia  coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Candida albicans, Candida glabrata, Issatchenkia  orientalis.  Вперше встановлено антиоксидантний, окислювальний потенціал H. myxotricha. Виявлено вплив живильного середовища культивування на набуття антимікробної та антиоксидантної активностей. Глюкозо-пептон-дріжджове середовище було більш придатним для синтезу антибіотичних сполук проти E. coli. Проте Cабуро-декстрозне середовище було більш придатним для cинтезу метаболітів з антиоксидантними та антимікотичними метаболітами.

 

2018–2020

співкерівник  відомчої теми НАН України «Забезпечення оптимальних умов культивування макроміцетів для покращення їх фізіологічної активності та підвищення приросту біомаси» (№ державної реєстрації 0118U003812).

З’ясована можливість культивування 30 видів макроміцетів на субстратах з відходами олійно-жирового виробництва (шрот насіння амаранту, шрот виноградних кісточок). Досліджено антагоністичну активність макроміцетів проти Aspergillus nigerMucor sp., Penicillium polonicumIssatchenkia orientalisCandida albicans та обчислено антагоністичний індекс для 31 виду макроміцетів. Відібрано Hohenbuehelia myxotricha як новий перспективний біотехнологічний об’єкт з потенційно широким спектром антимікотичної активності. Досліджено особливості росту H. myxotricha в культурі та виявлено вплив тривалості культивування та джерел вуглецевого й азотного живлення на набуття антимікотичної активності культуральною рідиною. Зʼясовано базові параметри вирощування та основні фізіологічні потреби живлення, необхідні для росту Pleurotus eryngii та синтезу екзополісахаридів. Вперше з’ясовано вплив похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів на ріст P. eryngii.  З’ясовано ріст Pleurotus nebrodensis за різних умов в культурі та встановлено, що целюлоза та дріжджовий екстракт сприяли кращому набуттю антимікотичної активності проти досліджених Aspergillus nigerIssatchenkia orientalisCandida albicans. Встановлено позитивний вплив ультрафіолетового опромінення на ріст та антибактеріальну активність культуральної рідини Fomitopsis betulina. Встановлена актибактеріальна активність екстрактів культуральної рідини F. betulina в залежності від екстрагентів та тривалості культивування.

 

2015–2017

співкерівник  відомчої теми НАН України «Вивчення антибактеріальної активності макроміцетів» (№ державної реєстрації  0115U002083).

Виявлено суттєві відмінності в параметрах культивування, оптимальних для максимального росту міцелію Lentina edodesта Fomitopsis betulina та оптимальних для забезпечення максимального прояву антибактеріальних властивостей. Досліджено антибактеріальну активність 30 видів вищих грибів по відношенню до Bacillus subtilisEscherichia coli  та Staphylococcus aureus 2. Вперше виявлена дана активність у Crinipellis schevczenkoviHohenbuehelia myxotrichaOxyporus obducensSpongipellis litschaueri. Ефективність антибактеріальної активності грибів та їх культуральної рідини доведена у порівнянні з комерційними антибіотиками та натуральними ефірними оліями. За результатами мінімально бактерицидної коцентрації по відношенню до еталонних PseudomonasaeruginosaE. coliS. aureus та антибіотикорезистентних культур Paeruginosa99/3066 MBL, Paeruginosa125/3343 MBL, Ecoli116/3196 KPC, S. aureus 22/824 MRSA, S. aureus 134/ 3569 MRCNS, Klepsiellapneumoniae6/509 ESBL, AmpC, KPC, Acinetobacterbaumannii50/1496 MBL, Acinetobacterbaumannii88/2995MBL, відібрано культуральну рідину Fomitopsis betulina як перспективну натуральну сировину чи додатковий компонент лікарських чи профілактичних засобів з високими антибактеріальними властивостями проти різних патогенних бактерій.Встановлено ранозагоюючу активність водного екстракту міцелію базидіальних грибів Ganoderma lucidum  та Crinipellis schevczenkovi. Здатність сприяти загоєнню ран шкіри за допомогою C. schevczenkovi  виявлено вперше.

 

2012-2014 

Співкерівництво відомчою науковою тематикою НАН України: "Вивчення противірусної та протипухлинної активністі лікарських грибів з метою створення функціональних продуктів харчування" (№ державної реєстрації 0112U000435).

Виконано експериментальні дослідження антивірусної активності суспензій вибраних видів грибів на моделях вірусів грипу та герпесу in vitro. Водні екстракти біомаси відібраних видів грибів виявили при експериментальних дослідженнях на моделях вірусів грипу типу А (серотип H1N1) та простого герпесу типу 2 (ВПГ-2), штам BH in vitro високий рівень антивірусної активності. Всі 10 видів грибів пригнічували репродукцію вірусу грипу на клітинах MDCK, а 4 види - Pleurotus ostreatusFomes fomentariusAuriporia aureaTrametes versicolor були ефективні у відношенні до вірусу герпесу в клітинах RK-13. Для видів Pleurotus eryngii, Lyophyllum shimeji, Flammulina velutipes вперше виявлена протигрипозна активність, медичні властивості Auriporia aurea взагалі виявлені вперше. Встановлено in vivo протипухлинну активність водного екстракту та міцелію базидіальних грибів Trametes versicolor  та Auriporia aurea;для останнього гриба така активність виявлено вперше. Виявлено більшу протипухлинну ефективність водних екстрактів  досліджених грибів у порівнянні з їх біомасою. На моделях карциноми Льюїса та карциноми Герена доведена протипухлинна активність T. versicolor, для   A. aurea – на моделі карциноми Герена.Визначено напрями використання культивованої біомаси відібраних видів грибів. Перспективною для створення лікувальних та профілактичних засобів визнано біомасу Trametes versicolor, для створення дієтичних добавок, а також в якості інгредієнта в рецептурах функціональних харчових продуктів – біомасу Pleurotus ostreatus. Проаналізовано рівень полісахаридів, амінокислотний склад біомаси P. ostreatus, отриманої на різних живильних середовищах. Встановлення сорбційної здатності біомаси P. ostreatus по відношенню до важких металів Pb2+, Hg2+, Cd2+ стало підставою рекомендувати її як інгредієнт в складі функціональних продуктів в якості природнього ентеросорбенту з метою профілактики негативного впливу важких металів на організм людини.

 

 

 

 

 

 

Selected publications: 

 

Монографія

1. "Entomologists and insects in the world medallic art". In: Kempińska U., Stępień H., Vozhehova R.A.(eds.) Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība“BaltijaPublishing”, 2020. P. 1. pp. 1-17. 

2. "The effect of cultivation conditions on growth and therapeutic activity of Pleurotus eryngii". (Krupodorova T., Barshteyn V.), In: Litwińczuk, Z. (ed.) "Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions". Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020.pp. 331-350. 

3. «Биоконверсия отходов агропромішленного комплекса»Коллективная научная монография,   [под ред. В.Ю. Барштейна]. Глава 1., "Биоконверсия агропромышленных отходов высшими грибами" (Барштейн В.Ю., Круподёрова Т.А.), Новосибирск: СибАК, 2016г., С. 8-50.

4. «Успехи и проблемы современной онкологии»: Коллективная научная монография; [под ред. В.П. Волкова]. Глава 2. "Макромицеты в онкологии. Результаты, проблемы, перспективы" (Барштейн В.Ю., Круподёрова Т.А.), Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014.—   108 с.

5. «Историческая наука в третьем тысячелетии». Коллективная научная монография; [под ред. А.Н. Сорокина]. Глава 2. "История классификации растений с древнейших времен до конца XIX века в специальных исторических дисциплинах", Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — 140 с.

6. Барштейн Ю.А., Барштейн В.Ю. "Медицина в медальєрному мистецтві" / Тернопіль.- Укрмедкнига.- 2003.- 352 с.

 

Статті

1.Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu, Sekan A.S. Review of the basic cultivation conditions influence on the growth of basidiomycetes/CREAM (Current Research in Environmental & Applied Mycology). 2021, 11(1), 494-531.DOI:https://doi.org/10.5943/cream/11/1/34

2.  KrupodorovaT., Barshteyn V., Pokas O. Antagonistic effectiveness of Macromycetes against Candida albicans strains and Issatchenkia orientalisNova Biotechnologica et Chimica.- 2021.-20(1): e760. DOI: 10.36547/nbc.760.

3. KrupodorovaT., Barshteyn V., Kizitska T.,  Pokas E. Effect of cultivation conditions on mycelial growth and antibacterial activity of Lentinula edodes (Berk.) Singer and Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai. / Czech Mycology. 2019. №2. p. 167-186.

4. Krupodorova T., Barshteyn V., Pokas E. Antibacterial activity of Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han and Y.C. Dai cultural liquid/ EUREKA: Life Sciences.2019. № 6. p. 10-16.

5.  Krupodorova T, Barshteyn V., Kizitska T, Kvasko H, Andriiash H, Tigunova O. Effect of ultraviolet C irradiation on growth and antibacterial activity of Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han and Y.C. Dai/GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 2018, 4(3), p. 1-6.

6. KrupodorovaT.A., Barshteyn V.Yu., Zabeida E.F., Pokas E.V. Antibacterial Activity of Macromycetes Mycelia and Culture Liquid/Microbiology and Biotchnology Letters.- 2016.- 44(3).- P. 246-253. 

7. Barshteyn V.Yu.,  KrupodorovaT.A. Utilization of agro-industrial waste by higher mushrooms: modern view and trends/ Journal of Microbiology, Biotchnology and Food Sciences.- 2016.- 6(5).- P. 563-577.

8. Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu., Shmarakov I.A., Borschovetska V.L., Ketsa O.V., Marchenko M.M.Anticancer potential of Trametes versicolor (L.) Lloyd and Auriporia aurea (Peck) Ryvarden mycelia in rat Guerin’s carcinoma/ Advances in Biomedicine and Pharmacy.- 2016.- 3(1).- P.1-8.

9. Krupodorova T., Barshteyn V. Alternative substrates for higher mushrooms mycelia cultivation /Journal of BioScience and Biotechnology. –2015. –4(3). –P. 339-347.

10. Krupodorova T.,Klymenko P., Barshteyn V., Leonov Y., Shytikov D., Orlova T. Effects of Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst and Crinipellis schevczenkovi Buchlo aqueous extracts on skin wound healingThe Journal of Phytopharmacology: (Pharmacognosy and Phytomedicine Research). –2015. –4(4). –P. 197-201.

11. Krupodorova T., Barshteyn V. Amaranth Flour as a New Alternative substrate for Schizophyllum Commune Fr.: Fr. and Cordyceps Sinensis (Berk.) Sacc. growth /Journal of Siberian Federal University. Biology. –2015. –8(1). –P. 32-44.

12. Krupodorova T., Rybalko S., Barshteyn V. Antiviral activity of Basidiomycete against influenza type A (serotype H1N1) and herpes simplex virus type 2 in cell cultureVirologica Cinica. –2014. –29(5). –  P. 284-290.

13. Круподерова Т.А.,Барштейн В.Ю., Пещук Л. В., Гащук А. И., Костенко Е. Е. Культивування Pleurotus ostreatus(Jacq.) Kumm. нарослинних відходах / Biotechnologia Acta. –2014. –Т. 7. – № 4. –С. 92-99

14. Ivanova T.S., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Y., Artamonova A.B., Shlyakhovenko V.A. Anticancer Substances of Mushroom Origin/ Experimental oncology.- Volume 36.- Issue 2.-2014.-P. 58–66.

15. Ivanova T.S., Bisko N.A., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu. Breadcrumb as a New Substrate for Trametes versicolor and Schizophyllum commune Submerged Cultivation / Korean Journal of Microbiology and Biotechnology.- 2014.- 42(1).- P. 67-72.

16. Krupodorova T.A., Ivanova T.S., Barshteyn V.Yu. Screening of Extracellular Enzymatic Activity of Macrofungi / Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.- 2014.- 3(4).- P. 315-318.

17. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Альтернативні субстрати для культивування лікарських та їстівних грибів/ Мікробіологія і біотехнологія.- № 1(17).- 2012.- С. 47-56.

18. Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu., Bisko N.A., Ivanova T.S. Some Macronutrient Content in Mycelia and Culture Broth of Medicinal Mushrooms Cultivated on Amarant / International Journal of Medicinal Mushrooms.-Volume14.- Issue3.-2012.-P. 285–293.

19. Barshteyn V.Yu.  Pages of the phytomorphology history in the monuments of material culture/ Modern Phytomorphology.-Volume 2.-2012.-P.153-156.

20. Барштейн В.Ю., БлюмЯ.Б. Манфред Ейген у пам’ятках матеріальної культури/ Вісник Національної академії наук України, № 12, 2011, С. 75-78.

21. Барштейн В.Ю., Блюм Я.Б.  Академік О.О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури / Вісник Національної академії наук України, № 9, 2011, С. 13-17.

22.  Барштейн В.Ю. История фитотерапии в памятниках материальной культуры. Высокое и позднее Средневековье /Фітотерапія.- № 4.- 2011.- С. 62-64.

23. Барштейн В.Ю. История фитотерапии в памятниках материальной культуры. Античность и раннее Средневековье/Фітотерапія.- № 3.- 2011.- С. 13-16.

24. Барштейн В.Ю. Первые шаги вирусологии в памятниках филателии и нумізматики / Мікробіологія і біотехнологія.- № 3.- 2011.- С. 96-107.

25.  БарштейнВ.Ю. Cтраницы истории микробиологии в медальерном искусстве/ Мікробіологія і біотехнологія.- № 1.- 2011.- С. 86-94.

26. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю., Бисько Н.А., Іванова Т.С.   Сordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (ascomycetes): склад міцеліальної маси та культуральної рідини / Мікробіологія і біотехнологія.- № 3.- 2011.- С. 78-87.

27.  Барштейн В.Ю., Бісько Н.А., Круподьорова Т.А., Іванова Т.С.   Амінокислотний склад продуктів біоконверсії шроту насіння амаранту вищими грибами / Проблеми харчування, № 3-4, 2009, С. 53-58.

28. Блюм Я.Б., Барштейн В.Ю.   Батько „Зеленої революції”. Норман Борлоуг/ Вісник Національної академії наук України, № 12, 2009, С. 61-65.

29. Блюм Я.Б., Барштейн В.Ю.Ювілей Чарльза Дарвіна в медальєрному мистецтві/ Вісник Національної академії наук України, № 2, 2009, С. 51-55.

30. Барштейн В.Ю., Шульга С.М., Мельникова Н.В. Создание функциональных продуктов на основе углекислотных экстрактов / Проблеми харчування.- 2004.-№3(4).- С.50-52.

 

 

 

 

 

Тези доповідей

1.Krupodorova T.A., Kizitska T.A., Pokas O.V., Barshteyn V. Antimycotic activity of macromycetes // Abstracts of the Scientific and Practical Conference, with international participation, devotedto the annual «Reading» of the memory of academician L.V. Gromashevsky  “Infectious diseases of moderntimes: etiology, epidemiology,diagnosis, treatment, prevention,biological safety”, Kyiv, 12.10.2021, Actual Infectology, 2021, 9(4), pp. 72-73.

2. Krupodorova T., Barshteyn V., Sevendik M. Effect of carbon sources on the antimycotic activity of Pleurotus nebrodensis // Materials of the V International

Scientific and Practical Conference: «Medical drugs for humans. Modern issues of pharmacotherapy and prescription of medicine», 11-12 March 2021, Kharkiv, P. 74-75.

3. Kizitska T.O., Pokas, E.V., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu.  Antibiotic Potential of Fomitopsis betulina Culture Liquid // Abstracts of 1st International Congress «Rational Use of Antibiotics», November 15-16, 2018, Kyiv, p. 63–65.

4. Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu., Zabeida E.F., Pokas E.V. Antibacterial activity of some basidiomycetes against Escherichia coli and Staphylococcus aureus // Science and life. Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Kyiv, Ukraine, 16-17 November, 2017 .- P. 8-16.

5. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю., Забейда О.Ф., Зайченко Т.О. Ріст та антибактері-альна активність Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. в культурі //Матеріали І Міжнародної науково-  практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», Т.2. – Харків : НФаУ, 2017. – 188-189.

6. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю., Забейда О.Ф., Покас О.В. Антибактеріальна активність макроміцетів //Матеріали XXXІІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 08.04.2016, м. Харків, С. 102.

7. Круподьорова T.A., Барштейн В.Ю., Шмараков I.О., Борщовецька В.Л., Кетца О.В.,  Марченко М.М. //Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення біотехнології та нанобіотехнології», 22-23.10.2015, Київ. – С. 72.

8. Krupodorova T., Rybalko S., Barshteyn V. Antiherpetic activity of Basidiomycetes mycelia in cell culture // Матеріали IVНауково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевти-ної технології та біотехнології», Харків, (16-17.10.2014). – С. 12-13.

9. Круподьорова Т., Барштейн В.  Біоконверсія відходів агропромислового комплексу вищими грибами та шляхи використання її продуктів //Матеріали XІ Українського біохі-мічного конгрессу, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ. – UkrainianBiochemicalJournal. – Volume86,   N5 (Supplement2), 2014, P. 198-199.

10. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Вміст мінеральних речовин у лікарських грибах // Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, екології та хімії».- Запоріжжя: 11-13 травня 2012 р., С. 360.

11. Сушко С.Н., Бисько Н.А., Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Высшие базидиальные грибы – продуценты биологически активных веществ с радиопротекторной и иммуностимулирующей активностью // Материалы международной научной конференции «Радиация и Чернобыль: наука и практика», Гомель, Институт радиобиологии НАН Беларуси, 13-14 октября   2011 г., С. 227-228.

12. Krupodorova T.A., Barshteyn V.Ju., Bisko N.A., Ivanova T.S. Some valueble metabolites of medicinal fungi in cultures broth // Abstr. of The 6th International Medicinal Mushroom Conference,25-29 September 2011, Zagreb, Croatia, P. 80-81.

13. Круподерова Т.А., Барштейн В.Ю. Cодержание минеральных веществ в Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. // Материалы Международной науч-ной конференции «Микробиологическая биотехнология - наукоемкoe направление современных знаний», Кишинев, Молдова, 6-8 июля 2011, С. 176-177.

14. Barshteyn V.Ju., Krupodorova T.A., Bisko N.A., Ivanova T.S.Investigation of free aminoacids, fatty acids concentrations in some medicinal mushrooms // Programm Abstracts. Internationaler Kongress & Fachmesse: “EUROMEDICAHANNOVER2010”, 3-4 juni2010, S.15-17.

15. Бисько Н.А., Барштейн В.Ю., Круподерова Т.А., Иванова Т.С. Использование продуктов переработки Amarantus Caudatus L. в качестве субстрата для выращивания съедобных и лекарственных грибов // Иммунология, аллергология, инфектология.- Москва.-  № 1, 2010, С. 240-241.

16. Barshteyn V.Ju., Bisko N.A. Bioconversion of vegetable raw material wastes by medicinal mushrooms // Programm Abstracts. Internationaler Kongress & Fachmesse: “EUROMEDICA HANNOVER 2009”, 4-5 juni 2009, S.15-16

 

Патенти та авторські свідоцтва

1. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Штам базидієвого гриба Hohenbuehelia myxotricha (Lev.) Singer ІВК 1599 з потенційно широкою антифунгальною активністю //Патент на корисну модель № 140724, Заявник і патентовласник  - Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”, Бюл.  №5від. 10.03.2020 р., заявка u201908506, МПК A61K 36/06(2006.01), A01H 15/00, A61P 31/10 (2006.01).

2. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю., Забейда О.Ф., Зайченко Т.О. Штам базидіального гриба Phellinusigniarius(Fr.) Quel. 29, який проявляє антибактеріальну  активність щодо бактерій  Escherichia coli // Патент на корисну модель № 121324, Заявник і патентовласник  - Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”, Бюл.  № 22 від. 27.11.2017 р., заявка u201707333, МПК C12N 1/14, C12P 1/02, A61K 36/06, A61P 31/04, C12R 1/645.

3. Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Сабибін О.В. Харчовий концентрат функціонального призначення - суп грибний // Патент № 69510 на корисну модель Бюл.  № 8 від 24.04.2012 р., заявка  u201114021, МПК A23L 1/39.

4.  Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Субстрат для вирощування грибів // Патент    № 63646 на корисну модель Бюл. № 19 від 10.10.2011р., заявка  u201105462, МПК А 01 G 1/04.

5.  Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Бісько Н.А., Іванова Т.С., Трояновський-Зеленчук С.В.  Субстрат для вирощування грибів // Патент  № 54524 на корисну модель Бюл. № 21 від 10.11.2010 р., заявка  u2010 06504, МПК А 01 G 1/04.

6.  Барштейн В.Ю., Чижик Ю.Л., Стучков Г.С., Колобов В.И., Назаров В.П., Скрипка В.П., Запорощенко Н.Н., Анохин Г.А., Воронов Е.М. Роторный пленочный аппарат // Авторское свидетельство СССР   № 1768213 от   15.06.1992,  БИ № 38, 15.10.1992.

7.   Барштейн В.Ю., Чижик Ю.Л., Стучков Г.С., Колобов В.И., Анохин Г.А.,  Воронов Е.М. Роторный пленочный аппарат для получения сухих веществ// Авторское свидететельство СССР   № 1680245 от 01.06.1991,  БИ № 36, 30.09.1991.                                                

 

 

 

 

Участь у міжнародних наукових базах даних: бібліографічних, реферативних, ідентифікаційних та соціальних

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506007544

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mEUp55sAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Publons: https://publons.com/researcher/3806114/victor-barshteyn/

ORCID:  0000-0002-0809-5759

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Victor-Barshteyn     

                                    

Area of Interests: 
біотехнологія, мікологія, процеси харчової технології, історія біології, історія медицини