Ви є тут

Про інститут

Державну установу „Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” створено в результаті перейменування „Інституту харчової хімії і технології НАН України".

Основні напрями досліджень інституту:

  • вивчення молекулярно-біологічних і клітинно-біологічних механізмів життєдіяльності рослинних клітин на основі розвитку структурної та функціональної геноміки і біоінформатики рослин, структурної біології та молекулярної генетики;
  • розробка нових молекулярних біотехнологій та нанобіотехнологій рослин і прокаріотичних систем;
  • розробка наукових засад ресурсозаощаджувальних технологій переробки сільськогосподарської сировини, одержання нових видів харчових продуктів та отримання біопалива з біомаси;
  • розробка біотехнологій виробництва продуктів харчування, їх складових та біологічно активних компонентів, молекулярно-генетичних і біохімічних методів фітосанітарного, медико-біологічного контролю продовольчої сировини, харчових добавок, продуктів і кормів та наукових засад біобезпеки.

Інститут очолює доктор біологічних наук, професор, акад. НАН України Я.Б. Блюм.

ІХБГ має чотири наукові відділи, в складі яких – п’ять лабораторій, а також загальноінститутські підрозділи:

1) Відділ геноміки та молекулярної біотехнології (завідуючий – акад. НАН України Я.Б. Блюм), в тому числі: 

Лабораторія клітинної біології та нанобіотехнології (завідуюча - к.б.н. А.І. Ємець);

Лабораторія біоінформатики та структурної біології (завідуючий - к.б.н. П.А. Карпов); 

Лабораторія молекулярної генетики рослин (завідуючий – академік НАН України О.О. Созінов);

Лабораторія детекції ГМО та біобезпеки (завідуючий - к.б.н. Я.В. Пірко).

2) Відділ рослинних харчових продуктів та біофортифікації (в.о. завідуючого - к.б.н. В.Д. Науменко),

3) Відділ промислової та харчової біотехнології (завідуючий - к.ф.-м.н. С.М. Шульга), в тому числі:

Лабораторія екстракції рослинної сировини та біоконверсії (завідуючий - к.т.н. В.Ю. Барштейн);

4) Відділ біотехнології поновлюваної сировини та альтернативного палива (завідуючий - д.т.н. С.П. Циганков);

5) загальноінститутські підрозділи: підрозділ апарату управління, допоміжні підрозділи.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.09 р. № 1038-р до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, віднесено науковий об’єкт НАН України: Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової та сільськогос подарської біотехнології Державної установи „Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”. На кінець 2010 р. колекція складає: 194 штами мікроорганізмів (поповнилась 11 штамами міроорганізмів), 33 лінії рослин (поповнилась 6 лініями).

Загальна чисельність співробітників Інституту за станом на 01.01.2011 р. складала 83 особи (без сумісників), в т.ч. 51 науковий співробітник (серед них: докторів наук – 3, кандидатів наук – 19), 7 інженерно-технічних працівників та інших. Чисельність працівників науково-допоміжного та обслуговуючого персоналу – 32 осіби.

Діяльність Інституту в 2010 р. була спрямована на подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень та використання їх результатів у народному господарстві. Виконувалось 27 тем за завданням НАН України (в тому числі 1 – по спільній програмі наукових проектів НАН України та Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), 3 - з Міністерством аграрної політики України, 1 – з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, 1- з Державним Фондом фундаментальних досліджень України (ДФФД). Виконувалось також 10 господарських договорів з підприємствами та відомствами України.

Категорія: